دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تعهدات(پژوهشی)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

متقاضياني كه خواستار گذراندن تعهدات در قالب هيات علمي پژوهشي مي باشند. مي بايست  درخواست شخصي خود را به مدير گروه مربوطه تحويل داده كه درخواست فوق پس از طرح در شوراي آموزشي گروه به امضاي مدير گروه  به رياست دانشكده يا مركز مكاتبه مي گردد. دانشكده يا مركز مربوطه پس از بررسي درخواست مذكور با معاون پژوهشي دانشگاه مكاتبه و  سپس آن معاونت  با دبيرخانه هيات اجرايي جذب مكاتبه مي نمايد. دبيرخانه پس از دريافت درخواست ، فايلهاي خاص تشكيل پرونده را به متقاضي تحويل داده كه نسبت به تكميل آنها اقدام خواهد كرد. پس از تحويل مدارك  مورد نياز به دبيرخانه جذب كارشناسان امور دبيرخانه كليه سوابق محل تحصيل و اشتغال متقاضي را از سازمانهاي محل اشتغال يا تحصيل فرد دريافت ميكنند و پرونده را جهت طرح در كارگروه بررسي صلاحيت عمومي و هيات اجرايي جذب ارائه خواهند نمود. پس از موافقت كميته هاي مذكور پرونده جهت تاييد نهايي به مركز امور هيات علمي وزارت متبوع ارسال ميگردد . كه پس از دريافت پاسخ از مركز امور هيات علمي با نظر موافق،  جهت استحضار رياست محترم دانشگاه و ارجاع به معاونت توسعه و اعلام شروع به كار متقاضي اقدام  ميگردد.