دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی- [اخبار پایگاه]
تاریخ مراجعه حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1395به هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۱ | 
شنبه 3/7/1395 : دانشکده های : پزشکی ، پیراپزشکی ، بهداشت ، مدیریت و موسسه مطالعات تاریخ پزشکی یکشنبه 4/7/1395 :دانشکده های : توانبخشی ، پرستاری و مامایی ، فناوریهای نوین و علوم رفتاری و سلامت روان
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=159.30159.30885.fa
برگشت به اصل مطلب