دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

تمدید قرار داد پیمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعضاي هيات علمي دانشگاه پس از شركت در فراخوان و طرح در هيات اجرايي جذب دانشگاه و هيات مركزي جذب  وزارت به صورت (پيماني يكساله) يا (پيماني )مورد تاييد قرار ميگيرند. دانشگاه ها موظف هستند افرادي كه به صورت پيماني جذب ميكنند به صورت سالانه نسبت به تمديد قرارداد آنها اقدام نمايد و افرادي كه به صورت پيماني  صرفاً يكساله به واحدهاي تابعه دانشگاه معرفي ميگردند . دانشكده ها و واحدهاي تابعه موظف هستند پس از گذشت ده ماه از قرارداد يكساله آنها نسبت به شرايط كاري و اخلاقي فرد با نظر مدير گروه و رياست دانشكده به دبيرخانه هيات اجرايي جذب مكاتبه گردد تا در ظرف دو ماه باقيمانده هيات اجرايي جذب دانشگاه و هيات مركزي جذب وزارت متبوع نسبت به ادامه يا عدم ادامه همكاري آنها اعلام نظر نمايند در غير اين صورت ادامه همكاري اين افراد كه به صورت صرفاً پيماني يكساله به سيستمهاي تابعه دانشگاه معرفي گرديده اندغير قانوني ميباشد.